WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "Different colours for demand sites"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
steve crerar

बिषय: Different colours for demand sites   
Posted: 12/20/2005 हेरिएको: 26409 times
Different colours for demand sites steve crerar stevecrerar <a href="mailto:stevecrerar@cegetel.net">stevecrerar@cegetel.net</a>
Is there any way if having different colours or shapes on the schematic for different types of demands sites (i.e. to differentiate between irrigation farms, cities, and other users?
Merry Christmas
Steve
Mehdi Mirzaee

बिषय: Different colours for demand sites   
Posted: 12/26/2005 हेरिएको: 26404 times
Different colours for demand sites Mehdi Mirzaee MMirzaee <a href="mailto:M.Mirzaee@wri.ac.ir">M.Mirzaee@wri.ac.ir</a>Hi

Unfortunately in this version you can not do this. GUI just let you to enter demand site in general form. You know that there is no any difference between a farm and a city in entering things... I mean for both, you just enter the same things, but in detail windows you can make apart.

Be success
Jack Sieber

बिषय: Different colours for demand sites   
Posted: 12/26/2005 हेरिएको: 26397 times
Different colours for demand sites Jack Sieber jsieber <a href="mailto:jsieber@tellus.org">jsieber@tellus.org</a>Mehdi is right--WEAP does not allow different symbols (color or shape) for different types of demand sites. We had considered adding this feature, but decided against it because we didn't want to have too many different types of symbols.

Jack
Mehdi Mirzaee

बिषय: Different colours for demand sites   
Posted: 12/29/2005 हेरिएको: 26388 times
Different colours for demand sites Mehdi Mirzaee MMirzaee <a href="mailto:M.Mirzaee@wri.ac.ir">M.Mirzaee@wri.ac.ir</a>YES!!
I think that one of the best reason which I prefer WEAP than the other IWRM programs, is simplicity. Please keep it!
शिर्सक "Different colours for demand sites"