WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "WEAP on Mac"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Khaldoon Mourad

बिषय: WEAP on Mac   
Posted: 10/7/2011 हेरिएको: 20902 times
Can I install WEAP on a mac computer?

Annette Huber-Lee

बिषय: Re: WEAP on Mac   
Posted: 10/10/2011 हेरिएको: 20875 times
You will need to install software that let's you run a Windows operating system first. I have used Parallels and am able to use WEAP.
Gabrielle String

बिषय: Re: WEAP on Mac   
Posted: 10/11/2011 हेरिएको: 20868 times
Hello,

I have installed WEAP on my Mac as well. I used Bootcamp to do it, which for my MacBook Pro was a part of the included software, and can be accessed by searching Applications. Bootcamp goes through the process of partitioning and setting up Windows on your Mac. A disadvantage to Bootcamp is that you have to choose whether you want to operate in either Windows 7 or Lion at startup. With Parallels you can run both at once. My Windows partitioned crashed the first time I installed WEAP on it, but I reinstalled and it has been running just fine. I hope this helps!
Franklin Crump

बिषय: Re: WEAP on Mac   
Posted: 10/11/2011 हेरिएको: 20860 times
I used VirtualBox, which I downloaded for free - I think that it is pretty similar to parallels. Being a complete computer ignoramus, I had someone else set it up for me, but it's quite easy to use.
शिर्सक "WEAP on Mac"