WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "WEAP Workshops In Iran, October 2011"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Jack Sieber

बिषय: WEAP Workshops In Iran, October 2011   
Posted: 8/19/2011 हेरिएको: 24134 times
WEAP Training Workshop, 8-9 October 2011, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
WEAP Training Workshop, 12-13 October 2011, Shiraz University, Shiraz, Iran

Instructor: Dr. Mohammad Rayej, California Department of Water Resources
Official Certificate: Given upon completion of the workshop
Coordinator: Behzad Sharif, Mahsab Shargh Consulting Engineers
Workshop Language: Farsi

Workshop Description: Introduction and application of WEAP to quantify current and future water supply and demand conditions of a region under different scenarios of population growth, urbanization, economic factors, water quality, pollution and climate change. Using an integrated approach for long term planning, a series of alternatives are evaluated, ranging from water supply augmentation (dams, reservoirs, hydropower) and/or demand reduction (water conservation) to pollution control (treatment plants) in order to minimize future water demand and shortages.

Information (in Farsi):

Flyer: http://goo.gl/wj8Z7
Brochure: http://goo.gl/ajda2
Registration: http://goo.gl/H08fQ
शिर्सक "WEAP Workshops In Iran, October 2011"