WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "Documentation"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Mulugeta Azeze Belete

बिषय: Documentation   
Posted: 6/24/2010 हेरिएको: 25299 times
Where do I get full documentations besides the user guide and tutorial?Becuase I want to know more on the computational structure, capabilities to various types of applications and the modeling environment.

Jack Sieber

बिषय: Re: Documentation   
Posted: 6/24/2010 हेरिएको: 25298 times
The User Guide and Tutorial are the only official documentation, but you can read the publications on the website ( http://www.weap21.org/publications ), which detail many case studies. You can find some technical details of WEAP in the 2005 Water International paper ("WEAP21--A Demand-, Priority-, and Preference-Driven Water Planning Model: Part 1, Model Characteristics").

शिर्सक "Documentation"