WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "Exporting WEAP network info and Importing flow distribution strategy into WEAP"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Richard Peralta

बिषय: Exporting WEAP network info and Importing flow distribution strategy into WEAP   
Posted: 2/10/2010 हेरिएको: 23061 times
I would like to use WEAP to visualize (and possibly modify) results of a flow distribution strategy determined outside of WEAP. I need to be certain that I am assuming the same network (nodes, branches, bounds) outside of WEAP, as are used in WEAP (i.e. must be able to export network info from WEAP), and must be able to give to WEAP (import into WEAP) the externally developed flow strategy. Can any part of this be done?, If exporting is possible, where would I look in the users manual to see the formats of WEAP outputs (flows entering and leaving each node and branch, and losses).
शिर्सक "Exporting WEAP network info and Importing flow distribution strategy into WEAP"