WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला

 वातावरणीय समाचार
LEAP उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रशिक्षाण बिषयहरु

Past Trainings

12-15 April 2011, Madrid, Spain

19-24 June 2011, Kibbutz Ketura, Israel

8-9 October 2011, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran   Report and Photographs

1-3 November 2011, Online, अङ्रेजी    A free course that will cover the basic features of WEAP.

7-9 November 2011, Online, स्प्यानिश   Este curso abarca las capacidades básicas de WEAP.

12-14 November 2012, Online, अङ्रेजी: A free course that will cover the basic features of WEAP.

14-16 November 2012, Online, अङ्रेजी: A free course that will cover the basic features of WEAP.

19-21 November 2012, Online, अङ्रेजी: A free course that will cover the basic features of WEAP.

11-13 December 2012, Online, अङ्रेजी: A free course that will cover the basic features of WEAP.

18-20 December 2012, Online, स्प्यानिश: Este curso abarca las capacidades básicas de WEAP

16-18 September 2014, Online, अङ्रेजी

7-9 अक्टोबर 2014, Online, अङ्रेजी

14-16 April 2015, Online, अङ्रेजी

28-30 April 2015, Online, अङ्रेजी

5-7 मे 2015, Online, अङ्रेजी


To request a training, please send email to: Training@weap21.org

फेरि गृह- पृष्‍ठ