WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला

 वातावरणीय समाचार
LEAP उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रशिक्षाण बिषयहरु

Space is limited.  If the courses fill up we will try to schedule more courses early next year.

Dates Description Language Location Price Register
13 Oct 2015 - 15 Oct 2015
8:30-11:30 EDT
Introductory, 3 days, 3 hours/day. Syllabus अङ्रेजी Online $250 USD FULL
3 Nov 2015 - 5 Nov 2015
13:30-16:30 EST
Introductory, 3 days, 3 hours/day. Syllabus अङ्रेजी Online $250 USD Registration Form
17 Nov 2015 - 19 Nov 2015
10:00-13:00 EST
Introductory, 3 days, 3 hours/day. Syllabus अङ्रेजी Online $250 USD Registration Form