ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?

ฐานข้อมูลของสมดุลน้ำ     ความเป็นมา     การดำเนินการ     ตัวอย่าง     การพัฒนา

ฐานข้อมูลของสมดุลน้ำ

WEAP เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนด้านทรัพยากรน้ำซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของนักวางแผน โปรแกรมได้เตรียมการอย่างครอบคลุม มีความยืนหยุ่นและการใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ ในการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย การเพิ่มขึ้นของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำได้นำ WEAP ไปใช้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการการเพิ่มกล่องเครื่องมือของแบบจำลอง ฐานข้อมูล โปรแกรมตาราง และ ซอฟแวร์อื่นๆ This introduction presents WEAP's purpose, approach, and structure; a detailed technical description of WEAP capabilities is available in a separate publication, the คู่มือการใช้งาน WEAP.

ความเป็นมา

หลายภูมิภาคมีความท้าทายที่ยากในการจัดการน้ำจืด การจัดสรรของทรัพยากรน้ำที่มีจำกัด การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนของสภาวะภูมิอากาศ และความจำเป็นในการพัฒนาและการดำเนินการยุทธศาสตร์การใช้น้ำอย่างยั่งยืนคือปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้วางแผนด้านทรัพยากรน้ำ Conventional supply-oriented simulation models are not always adequate for exploring the full range of management options.

Over the last decade, an integrated approach to water development has emerged which places water supply projects in the context of demand-side management, and water quality and ecosystem preservation and protection. WEAP incorporates these values into a practical tool for water resources planning and policy analysis. WEAP places demand-side issues such as water use patterns, equipment efficiencies, re-use strategies, costs, and water allocation schemes on an equal footing with supply-side topics such as stream flow, groundwater resources, reservoirs, and water transfers. WEAP is also distinguished by its integrated approach to simulating both the natural (e.g., evapotranspirative demands, runoff, baseflow) and engineered components (e.g., reservoirs, groundwater pumping) of water systems. This allows the planner access to a more comprehensive view of the broad range of factors that must be considered in managing water resources for present and future use. The result is an effective tool for examining alternative water development and management options.

WEAP ทำงานได้ในหลายสถานะ::

 • ฐานข้อมูลของสมดุลน้ำ: WEAP มีระบบที่สามารถรักษาข้อมูลปริมาณน้ำที่ต้องการและปริมาณน้ำต้นทุน
 • เครื่องมือในการสร้างสถานการณ์ต่างๆ: สร้างลักษณะของความต้องการน้ำจริง ปริมาณมลพิษ แหล่งน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนของระบบ
 • เครื่องมือในการวิเคราะห์นโยบาย: WEAP ประเมินทางเลือกทั้งหมดของการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการ และพิจารณาถึงการใช้น้ำที่แข่งขันกันในหลายภาคส่วนของระบบน้ำ

การดำเนินการของ WEAP

การดำเนินการของ WEAP อยู่บนพื้นฐานของสมดุลน้ำและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบประปาและการเกษตร ระบบลุ่มน้ำ หรือระบบที่ซับซ้อน เช่น การผันน้ำข้ามลุ่ม มากกว่านั้น WEAP สามารถจำลองระบบของธรรมชาติและองค์ประกอบทางวิศวกรรมต่างๆ รวมถึง น้ำฝน น้ำท่า การไหลพื้นฐาน และ การเติมน้ำในชั้นน้ำใต้ดินจากปริมาณฝน การวิเคราะห์ความต้องการน้ำ การอนุรักษ์น้ำ สิทธิการใช้น้ำและลำดับความสำคัญของการจัดสรรน้ำ การดำเนินงานของอ่างเก็บน้ำ การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ มลภาวะที่เกิดขึ้นและคุณภาพน้ำ ประเมินความไม่มั่นคงของทรัพยากรน้ำ และการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ การวิเคราะห์ทางการเงินรวมถึงการลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับในการดำเนินโครงการ

การวิเคราะห์ตัวแทนของระบบในรูปแบบตัวแปรของแหล่งน้ำต้นทุนต่างๆ (เช่น แม่น้ำ ห้วย แหล่งน้ำใต้ดิน อ่างเก็บน้ำ และที่ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล); ไม่รวมการส่งน้ำ และโรงงานบำบัดน้ำเสีย; ความต้องการน้ำ; การก่อมลพิษ; และ ความต้องการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ โครงสร้างข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ สามารถใช้งานได้ตามความต้องการผู้ใช้โดยขึ้นกับข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

โดยทั่วไปการประยุกต์ใช้งาน WEAP นั้นมีหลายขั้นตอน

 • การกำหนดการศึกษา: สร้างกรอบระยะเวลา ขอบเขตเชิงพื้นที่ องค์ประกอบของระบบ ลักษณะของปัญหาที่ต้องการศึกษา
 • ลักษณะปัจจุบัน: สร้างลักษณะของความต้องการน้ำจริง ปริมาณมลพิษ แหล่งน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนของระบบ ในส่วนนี้สามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนการ calibrate แบบจำลองของการศึกษาครั้งได้ ในส่วนนี้สามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนการ calibrate แบบจำลองของการศึกษาครั้งได้
 • จำลองสถานการณ์: ทดสอบสมมติฐานต่างๆที่เกี่ยวกับผลกระทบในอนาคตต่อนโยบาย ราคา และภูมิอากาศ อาทิเช่น สำหรับปริมาณน้ำที่ต้องการ ปริมาณน้ำต้นทุน อุทกวิทยา และมลภาวะต่างๆ (โอกาสทางสถานการณ์ต่างๆที่เป็นไปได้ได้แสดงในหัวข้อต่อไป)
 • การประเมินผล: สถานการณ์ต่างๆนั้นเกี่ยวเนื่องกับความเพียงพอของน้ำ ราคาและผลประโยชน์ การเข้ากันกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และความอ่อนไหวต่อความไม่แน่นอนในตัวแปรหลัก

ตัวอย่างการใช้ WEAP จำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์สถานการณ์ คือ หัวใจของ WEAP การจำลองสถานการณ์เป็นการใช้แบบจำลองในสถานการณ์ โดยมีคำถาม "จะเป็นอย่างไรถ้า" ตัวอย่างเช่น :

 • จะเป็นอย่างไรถ้ารูปแบบการเพิ่มของประชากรเพิ่มและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป?
 • จะเป็นอย่างไรถ้ากฎการจัดการอ่างเก็บน้ำถูกเปลี่ยน?
 • จะเป็นอย่างไรถ้าหากน้ำใต้ดินถูกใช้ไปมากกว่านี้?
 • จะเป็นอย่างไรถ้าการอนุรักษ์น้ำถูกนำมาใช้?
 • จะเป็นอย่างไรถ้ามีการกวดขันความต้องการทางระบบนิเวศน์มากขึ้น?
 • จะเป็นอย่างไรถ้าหากมีการเก็บกักน้ำผิวน้ำที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือไว้ในชั้นน้ำใต้ดิน ?
 • จะเป็นอย่างไรถ้ามีการหมุนเวียนน้ำมาใช้ใหม่?
 • จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเทคนิคการชลประทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น?
 • จะเป็นอย่างไรถาหากว่าการปลูกพืชแบบผสมนั้นเปลี่ยนแปลงไป?
 • จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณน้ำที่ต้องการ?
 • มลพิษจากเหนือน้ำมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทางด้านท้ายน้ำอย่างไร?
 • การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำท่าอย่างไร?

การพัฒนา WEAP

The Stockholm Environment Institute provided primary support for the development of WEAP. Hydrologic Engineering Center of the US Army Corps of Engineers funded significant enhancements. จำนวนของหน่วยงานรวมถึง UN, World Bank, USAID, US EPA, IWMI, Water Research Foundation (formerly AwwaRF) and the Global Infrastructure Fund of Japan have provided project support. WEAP has been applied in water assessments in dozens of countries, including : the United States, Mexico, Brazil, Germany, Ghana, Burkina Faso, Kenya, South Africa, Mozambique, Egypt, Israel, Oman, Central Asia, India, Sri Lanka, Nepal, China, South Korea, และ Thailand.

ต่อไป:: ลักษณะเด่น